Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa nariadenia GDPR a Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto formulári (Osobné údaje získané od dotknutej osoby):

  • Meno
  • Priezvisko
  • Adresa (mesto/obec)
  • Telefónne číslo
  • Adresa elektronickej pošty
  • Údaje o zdraví

ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na nasledovné vymedzené účely:

  • Účel spracovania a odosielania objednávok
  • Účel účasť na súťažiach a zlosovaniach

Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov od posledného nákupu Zákazníka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté dopravným spoločnostiam, ktoré podnikajú za účelom prepravy zásielok, najmä Slovenskej pošte, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica 1.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že informáciám uvedeným na tejto objednávke porozumela a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.